Pemerintahan Desa Sopa

FOTO APARAT

Muh. Saleh, S.Km

Kepala Desa Sopa

nurdin

Nurdin, S.AP

Sekretaris Desa Sopa

h.ambo

H. Ambo

Kaur Umum

sapri

Amiruddin

Kasi Pemerintahan

puang sangkala

Sangkala, S.Hi

Kasi Ekbang

erna

Ernawati, S.Pd

Kasi Kesra

KUSNADI

A. Kusnadi Sanur

Kaur Aset